Právo na odstúpenie od zmluvy

Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy


1. Právo na odstúpenie od zmluvy

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.

Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa doručenia

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto

zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom) na

adrese Steel constructions s.r.o., Starý Hrádok 33, 935 56 Starý Hrádok, Nikoleta@nikoleta.sk . Na

tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý sme Vám zaslali

s potvrdením objednávky. Prípadne si ho môžete stiahnuť na www.nikoleta.sk

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na

odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím

zmluvy, najmä kúpnu cenu, ale bez nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje aj na

dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia,

ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa,

keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená

rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, pokiaľ ste výslovne nesúhlasili s iným

spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu

alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť, podľa toho, čo nastane skôr


Pokyny na platné plnenie odstúpenia :

1. Lehota plynie keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar

v plnom rozsahu objednávky.

2. Vyplňte Vaše o celé meno, priezvisko, adresu a kontakt ( sídlo alebo miesto podnikania ), pako

aj telefónne číslo a e-mailovú adresu.

3. Ak máte záujem o odstúpenie od zmluvy, môžete vyplniť a zaslať vzorový formulár na

odstúpenie od zmluvy alebo akékoľvek iné jednoznačné vyhlásenie o odstúpení od zmluvy aj

elektronicky prostredníctvom našej internetovej stránky www.nikoleta.sk . Ak využijete túto

možnosť, prijatie odstúpenia od zmluvy Vám bezodkladne potvrdíme e-mailom.


4. Zašlite nám tovar späť alebo ho prineste na našu adresu alebo odovzdajte osobne na adrese

spoločnosti a to Steel constructions s.r.o., Starý Hrádok 33, 935 56 Starý Hrádok [ak ste na

prevzatie tovaru splnomocnili určitú osobu, doplňte jej meno a adresu osoby] najneskôr do 14 dní

odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar

odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.

5. Zodpovedáte za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným

spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.