Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok spoločnosti Steel constructions s.r.o. pre kúpne zmluvy uzavierané na

diaľku.

1. Všeobecné ustanovenia

 Tento reklamačný poriadok zabezpečuje podmienky zodpovednosti za

chyby predaného tovaru a ich uplatnenie si kupujúcim v zmysle zákona č. 40/1964 Zb.

Občiansky zákonník v platnom znení a zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa

v platnom znení v internetovom obchode www.nikoleta.sk (ďalej len predávajúci).

 Reklamačný poriadok tvorí súčasť obchodných podmienok. Zaškrtnutím políčka pred

odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje oboznámenie sa a súhlas so všetkými

ustanoveniami obchodných podmienok.

2. Kontrola tovaru pri prevzatí

 Kupujúci je povinný skontrolovať kompletnosť a bezchybný stav výrobku ihneď.

Dodatočné reklamácie na množstvo alebo druh tovaru bude možné uznať len ak

kupujúci preukáže, že reklamované vady mal tovar už v čase prevzatia od dopravcu.

 V prípade, že zásielka doručená poštou alebo kuriérom nie je kompletná,  informujte o

tom okamžite dopravcu a kontaktujte nás prosím ihneď telefonicky na našom

telefónnom čísle 0917961386, alebo e-mailom na adrese reklamacie@afg.sk.

3. Záručná doba a záručné podmienky

 Záručná doba začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim a platí 24 mesiacov. Záručná

doba sa predlžuje o čas, ktorý bol výrobok v oprave, na základe priložených dokladov

o predchádzajúcej oprave (reklamácii).

 Zistená závada má byť oznámená predávajúcemu a nároky vyplývajúce zo závady

tovaru uplatnené do konca tejto záručnej doby. Uplynutím záručnej doby zaniká právo

na uplatnenie reklamácie.

 Zákazník je povinný riadiť sa pokynmi a odporúčaniami výrobcu na používanie

daného výrobku.

 Kupujúci má právo uplatniť si počas záručnej doby u predávajúceho zodpovednosť za

vady tovaru zakúpeného u predávajúceho za ktoré zodpovedá výrobca, dodávateľ

alebo predávajúci.

 Pre uplatnenie prípadnej záručnej opravy je zákazník povinný uchovať si záručný list

priamo od výrobcu, resp. oficiálneho distribútora, pokiaľ je pribalený k tovaru. Ak nie

je pribalený originál záručný list, potom ho nahrádza faktúra, ktorá je zasielaná spolu s

výrobkom. 

 Záruka sa nevzťahuje na Závady vzniknuté opotrebením spôsobeným obvyklým

používaním tovaru, násilnou manipuláciou, neodborným otváraním, neodborným

zásahom do mechanizmov zariadenia.

 Záruka sa nevzťahuje na prípady mechanického poškodenia vinou kupujúceho,

poškodením spôsobeným nadmerným a nevhodným užívaním, zanedbaním

starostlivosti o tovar, pôsobením cudzích látok (voda, chemikálie atď.), či poškodením

spôsobeným vyššou mocou.

 Záruka sa nevzťahuje na vady, o ktorých na ktoré bol kupujúci predávajúcim v dobe


uzatvárania zmluvy predávajúcim upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k

okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť. Pokiaľ ide o

veci použité, nezodpovedá predávajúci za závady zodpovedajúce miere používania

alebo opotrebenia, ktoré mala vec pri prevzatí kupujúcim.

 Pri tovare predávanom za nižšiu cenu sa záruka nevzťahuje na závady, pre ktoré bola

nižšia cena dohodnutá.

4. Zasielanie  tovaru na reklamáciu 

Pokiaľ sa na Vašom výrobku vyskytla chyba, ktorá bráni v jeho ďalšom používaní, je

potrebné ohlásiť nám reklamáciu. Pred samotným odoslaním reklamovaného produktu je

potrebné vyplniť reklamačný

formulár http://www.afg.sk/index.php?option=com_shop&Itemid=1040&page=shop.claim_fo

rm&lang=sk?design. Po odoslaní reklamačného formulára, nám neodkladne pošlite

reklamovaný produkt na adresu:

Steel construcitons s.r.o.

Starý Hrádok 33

935 56 Starý Hrádok

Slovenská republika

1. Reklamačné konanie začína plynúť dňom prevzatia reklamovaného tovaru

predávajúcim a končí dňom odoslania vybavenej reklamácie kupujúcemu, alebo

písomného oznámenia o pripravenosti tovaru k opätovnému prevzatiu po jeho oprave. 

2. O priebehu vybavovania reklamácie je možné sa informovať u nášho pracovníka

na telefónnom čísle 0948184394 alebo e-mailom na adrese nikoleta@nikoleta.sk.

Taktiež je možné na našej web stránke sledovať resp. skontrolovať priebeh

reklamácie http://www.afg.sk/index.php?option=com_shop&Itemid=1040&page=sho

p.claim_form&lang=sk?design. 

3. Bezodkladne v deň Vášho odoslania, najneskôr však do 24 hodín od obdržania

reklamačného formulára potvrdíme na Vašu zadanú emailovú adresu prijatie Vášho

ohlásenia Vašej reklamácie.

4. Tovar zaslaný na dobierku nepreberáme. Odporúčame zaslaný tovar poistiť. 

5. Uplatnenie a riešenie reklamácie v záručnej dobe

1. Po prijatí reklamovaného tovaru bude kupujúci bezodkladne informovaný e-mailom o

prijatí reklamácie, začatí reklamačného konania a spôsobe vybavenia reklamácie. O vybavení

reklamácie bude kupujúci informovaný e-mailom a následne mu bude zaslaný e-mailom

Reklamačný protokol o vybavení reklamácie. 

2. Reklamačné konanie začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky:

1. doručenie reklamovaného tovaru

2. doručenie vyplneného reklamačného listu

3. kópia dokladu o nákupe, ktorá zároveň slúži ako záručný list.

3. Predávajúci určí spôsob vybavenia reklamácie podľa ust. § 2 písm. m) Zákona ihneď, v

zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených

prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru najneskôr do 30


dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie

predávajúci alebo určená osoba reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno

reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo

dňa uplatnenia reklamácie. Po márnom uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má

spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.

4. Spôsob vybavenia reklamácie môže byť:

a) odovzdaním opraveného tovaru,

b) výmenou tovaru,

c) vrátením kúpnej ceny tovaru,

d) vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,

e) písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia,

f) odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

5. O výsledku riešenia reklamácie bude kupujúci pred uplynutím 30 dňovej lehoty

informovaný e-mailom aj doporučenou listovou zásielkou a reklamačné konanie bude

ukončené.

6. Po uplynutí tejto lehoty má zákazník rovnaké práva, akoby išlo o chybu, ktorú nemožno

odstrániť. Kupujúci má právo od zmluvy odstúpiť.

7. Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej

zmluvy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca

alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo

stanoviska určenej osoby (ďalej len “odborné posúdenie tovaru“). Bez ohľadu na výsledok

odborného posúdenia nemôže predávajúci od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na

odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru. 

8. Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia kúpnej zmluvy a

predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení

reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak kupujúci

tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie,

náklady odborného posúdenia tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené

náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci

odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za reklamovanú vadu tovaru,

môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia tovaru záručná

doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova

uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky

s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno

zamietnuť. 

9. Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho

reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa

na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie

zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať

návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č.

391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení

niektorých zákonov.

Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim


(afg.sk, s.r.o.) je [Slovenská obchodná inšpekcia, poštový priečinok č. 29, Bajkalská 21/A,

827 99 Bratislava] www.soi.sk alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v

zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom

hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke

http://www.mhsr.sk); spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov

alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Spotrebiteľ môže na podanie návrhu

na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je

dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

6. Odstránenie závady

Počas záručnej doby zaistí predávajúci prostredníctvom autorizovaného servisného strediska

odstránenie závady.

Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to

kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

V prípade, že sa jedná o starší produkt, ktorý nie je už na trhu dostupný, reklamácia bude

vybavená adekvátnou náhradou, alebo bude vystavený dobropis vo výške pôvodnej ceny

výrobku, podľa dohody s kupujúcim.  

Informácie o servisných miestach pre záručný a pozáručný servis nájdete v záručnom liste,

resp. Vám ich v prípade potreby poskytneme na požiadanie telefonicky alebo prostredníctvom

e-mailu.  

7. Záverečné ustanovenia

Tento reklamačný poriadok ako súčasť obchodných podmienok platí v znení, ktoré je uvedené

na internetových stránkach predávajúceho v deň odoslania elektronické objednávky

kupujúcim. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci v deň odoslania objednávky

akceptuje platnú cenu objednaného tovaru (vrátane poštovného a balného) uvedenú na

stránkach internetovej predajne predávajúceho, ak by nebolo v konkrétnych prípadoch

preukázateľne dohodnuté inak. Odoslanou objednávkou (návrhom kúpnej zmluvy) je kupujúci

neodvolateľne viazaný.