Privacy Policy

Ochrana osobných údajov

 

1. Všetky osobné údaje poskytnuté zákazníkom v rámci objednávky tovaru či zákazníckej

registrácie prostredníctvom elektronického obchodu www.nikoleta.sk sú zhromažďované,

spracovávané a uchovávané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov

a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „ZOOÚ"). K poskytovaniu osobných

údajov dochádza pri odoslaní objednávky alebo registrácii zákazníckeho účtu v rámci nášho

elektronického obchodu, a to v rozsahu údajov uvádzaných vo formulári objednávky či v

registračnom formulári.

2. Keď žiadate informácie o našich službách alebo potrebujete pomôcť a poradiť. Aby sme

vám mohli pomôcť s výberom tovaru a odpovedať na vaše otázky, spracúvame vaše meno,

priezvisko, telefónne číslo a e-mailovú adresu. Tieto získame prostredníctvom našich

kontaktných formulárov umiestnených na webovej stránke, telefonickým kontaktom s vami

alebo prostredníctvom e-mailu.

3. Aby sme vám mohli dodať tovar, ktorý si u nás vyberiete a objednáte prostredníctvom

nášho elektronického obchodu, budeme o vás spracúvať meno, priezvisko, kontaktnú adresu,

telefónne číslo a e-mailovú adresu. Tieto osobné údaje sú nevyhnutné k plneniu samotného

predmetu zmluvy, k priradeniu platby, prípadne k poskytnutiu iných súvisiacich služieb (ako

napríklad reklamačné a iné povinnosti, ktoré nám vyplývajú v súvislosti s právnymi

predpismi, ktoré upravujú napríklad ochranu spotrebiteľa).

4. Zasielanie Newsletterov. K tomu, aby sme vás mohli informovať o našich novinkách vo

forme krátkych e-mailových správ, spracúvame vašu adresu elektronickej pošty (e-mail).

Vždy však len na základe vášho dobrovoľného súhlasu, ktorý môžete kedykoľvek odvolať,

napríklad prostredníctvom odhlasovacieho linku. Tento nájdete v každej e-mailovej správe,

ktorú od nás obdržíte.

5. Náš internetový obchod je prostredníctvom firmy EXO TECHNOLOGIES, spol. s r.o.,

umiestnený v cloudovej infraštruktúre spoločnosti EXO TECHNOLOGIES, spol. s r.o. Košická 6

821 09 Bratislava, kde sú všetky postupy a procesy vrátane spracúvania osobných údajov

pravidelne certifikované v rámci systému manažmentu kvality ISO 9001:2009 a bezpečnosti

informácií ISO/IEC 27001:2013.

EXO TECHNOLOGIES, spol. s r.o. taktiež využíva služby serverhostingu , ktorá zaviedla

interné pravidlá a postupy, ktoré definujú ochranu, zaobchádzanie s dátami a ich overovanie v

súlade s bezpečnostným štandardom PCI DSS (Payment Card Industry Data Security

Standard). Viac na https://www.exohosting.sk/ostatne/ochrana-osobnych-udajov

6. Poskytovanie a sprístupňovanie osobných údajov. Bez vášho súhlasu osobné údaje, ktoré o

vás spracúvame neposkytneme ani nesprístupnime žiadnym tretím stranám. Výnimkou sú len

tretie osoby, ktoré participujú na dodaní objednaného tovaru (DPD a pod.) a prípady, keď nás

k odovzdaniu osobných údajov zaväzujú všeobecne záväzné právne predpisy (napr.Daňový

úrad, polícia, súdy a iné oprávnené subjekty) 

7. Politika používania cookies. Rešpektujeme vaše súkromie - Naša internetová stránka a jej

podstránky používajú technológiu cookies. Cookie predstavuje krátky text (alfanumerický

reťazec), ktorý je uložený na koncovom zariadení návštevníka našich internetových stránok.

Využívaním našich internetových stránok súhlasíte s využívaním technológie cookies. Pri

prechádzaní www.kammel.sk umiestnime vo vašom internetovom prehliadači reklamné

súbory cookies, takže môžeme porozumieť tomu, čo vás zaujíma.  Naše stránky používajú


cookies na nasledovné: Vylepšenie užívatelského komfortu pomocou monitorovania

návštevníkov webovej stránky, Zdielanie informácii na sociálnych sietiach, Meranie efektivity

našich online marketingových kampaní a prispôsobenie našich online reklám vašim záujmom.

Nepredávame informácie ostatným. 

8. Práva dotknutej osoby. Zákon o ochrane osobných údajov poskytuje dotknutým osobám

(dotknutou osobou je každá fyzická osoba, ktorej sa osobné údaje týkajú) kontrolu nad

spracúvaním ich osobných údajov a to v podobe tzv. práv dotknutých osôb.

Každá dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti vyžadovať:

a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,

b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v

informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod zákona o

ochrane osobných údajov;

c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého boli osobné údaje

získané na spracúvanie,

d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom

spracúvania,

e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných

údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

f) likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil;

g) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu

zákona,

h) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho

platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

Ostatné práva dotknutej osoby upravuje § 28 zákona o ochrane osobných údajov. Vo veci

otázok ochrany vašich osobných údajov nás môžete kontaktovať aj prostredníctvom e-

mailovej adresy Nikoleta@nikoleta.sk .Radi vám odpovieme a pomôžeme.